,HOMEBAG4U!” C. NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

A Szervező és lebonyolító

 1. A nyereményjáték (”Játék”) szervezője és lebonyolítója a Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.), cégjegyzékszám: 01 10 046174 (továbbiakban, ”Szervező”). Minden a játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a “Szervező” ügynökség látja el.

A Játékban való részvétel feltételei

 1. A Játékban kizárólag a 18. életévét betöltött Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy jogosult, aki a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelően szándékát fejezi ki a játékban való részvételre (a továbbiakban: „Játékos”).
 2. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervezővel munkaviszonyban, megbízási viszonyban, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók, valamint azok hozzátartozói és közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1§ 1. és 2. pontja.).
 3. A Játék teljes időtartama: 2021. április 1. 00:00:00 órától – 2021. április 30. 23:59:59 óráig tart (“Játék időtartama”). A Pályázatok beérkezési határideje budapesti idő szerint 2021. április 30. napja 23 óra 59. perc (“Határidő”) A Játék időtartamán belül lehet a szabályzatban meghatározott módon részt venni a játékban.
  A Játékot a Szervező bármikor jogosult visszavonni.
 4. A Játékban részt vehet (az lehet „Játékos”), aki
  • 2021. április 1. 00:00:00 óra – 2021. április 30. 23:59:59 óra időtartam között számára a “Szervező” által házhoz szállított HOMEBAG4U termék minta csomagban elhelyezett promóciós leírás alapján promóciós HomeBag PASS-t (virtuális kártyát) tölt le sikeresen mobiltelefon készülékére, valamint a letöltött promóciós HomeBag PASS hátoldalán szereplő linken keresztül megnyitható kérdőívet hiánytalanul és sikeresen kitöltötte. A kérdőív kitöltése név megadása nélkül történik. A kitöltés előtt az alábbi adatokat kötelező a játékosnak megadnia: (1) e-mail cím, (2) nem (férfi, nő) (3) irányítószám, valamint a játékos köteles elfogadni jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot. Játékos opcionálisan jóváhagyását adhatja ahhoz, hogy a Szervező a későbbiek folyamán további promóciós tartalmú üzeneteket küldjön a játékos részére (ezen jóváhagyás nem feltétele, nem része a játéknak). Sikeresnek számít minden olyan kérdőív kitöltés, aminek végén a játékos eljut a “Köszönjük, hogy kitöltötted kérdőívünket!” képernyő üzenetig. A játékosok tudomosul veszik, hogy a promóciós szórólapon elhelyzett QR kód beolvasásához és a kérdőív kitöltéséhez internet adathasználat és megfelelő mobileszköz (okostelefon, vagy tablet, internetes adatkapcsolattal, illetve kamerával) szükséges.
  • jelen játékszabályzatban meghatározott minden egyéb feltételnek megfelel.

A Játékban való részvételre vonatkozó feltételek elfogadásával a játékos részvételi szándékát kifejezetten kinyilvánítja (elfogadva az adatkezelési szabályzatot is), feltöltött, illetve megadott adatai összességében képezik a ”Pályázatot”.

A nyereményjátékban való részvétel további feltételei, a részvétel menete:

 1. A résztvevő játékos a kézhez kapott HOMEBAG4U termék mintákat tartalmazó csomagban elhelyezett promóciós QR kódot arra alkalmas mobileszköz készülékével beolvassa, beszkenneli (a QR kód fölé tartja). Bizonyos készülékek esetében ez a funkció közvetlenül a fényképező funkción keresztül érhető el, más készülékek esetében külön program vagy applikáció letöltésére van szükség.
 2. Android mobilkészülékek esetében a megnyíló ablakban kattintson a Pass2U ikonra és töltse le az applikációt. A letöltés után automatikusan megnyílik a Homebag PASS a Pass2U applikációban.
  IOS készülékek esetében a beolvasást követően felugrik a promóciós PASS előnézeti képe majd a jobb felső sarkoban megjelenő “Hozzáadás” gombra kattintva le tudja menteni a PASS-t. Ezután nyissa meg az “Apple Wallet” alkalmazást és kattintson a HOMEBAG PASS-ra.
  Egyéb operációs rendszerrel rendelkező mobilkészülékek esetén a Pass2U mobiltárca alkalmazás letöltését követően van mód a Homebag PASS elmentésére, megnyitására.
 3. A képernyőn megjelenő 3 pontra kattintva megfordítható a PASS és ezután a nyereményjáték linkre kattintva megnyílik böngészőben a kérdőív.
 4. A játékos megadja e-mail címét, nemét és irányítószámát, valamint jóváhagyja a részvételi és adatkezelési szabályzatot, valamint opcionálisan kérhet értesítéseket a szervező által szervezett további promóciókról, akciókról.
 5. Amennyiben a játékos az összes kérdésre válaszolt, a kérdőív végén meg kell erősítse a válaszok véglegesítését.
 6. A kérdőív sikeres kitöltéséről képernyő üzenetben értesítjük a játékost, a kitöltött kérdőív elküldésre kerül a játék Szervező részére.

Egy Játékos egy e-mail címről csak egyszer regisztrálhat (azaz töltheti ki a kérdőívet) a játék folyamán. Amennyiben a Játékos többször regisztrál a játékba, az első regisztrációja lesz érvényes, a többi regisztrációját (kérdőívét) a Szervező törli.

Érvénytelen Pályázat: minden olyan Pályázat „Érvénytelen Pályázat”-nak minősül, amely nem sorolható a szabályzatban meghatározott pályázatok közé (pl. sikertelenül kitöltött kérdőív). Érvénytelennek tekintendő továbbá a pályázat, ha a pályázat vagy beküldője nem felel meg a jelen szabályzatban rögzített egyéb feltételeknek.

Egy Játékos egyszerre csak egy fődíjat vagy egyéb nyereményt nyerhet. A Játékosok elsődlegesen a fődíjra pályáznak és másodlagosan az egyéb nyereményekre.

 1. Szervező a nyeremények átadását megelőzően jogosult ellenőrizni különösen, hogy a nyertes megfelel-e a Játékszabályzat minden rendelkezésének. Különösen, de nem kizárólagosan, ha a nyertes Játékos által megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak, vagy ha a regisztráció időpontjában nem töltötte be 18. életévét, úgy a Szervező nem fogadja el nyertesnek az adott Játékost és jogosult őt a Játékból kizárni.
 2. A személyes adatok védelmét a Szervező a Játékszabályzat részét képező Adatkezelési Szabályzatban leírtak szerint biztosítja. Kérjük, hogy mielőtt elfogadja a jelen Játékszabályzatban írt valamennyi feltételt, ismerkedjen meg a Szervező adatvédelmi gyakorlatával. Az a Játékos, aki megpróbálja megkerülni ezeket a szabályokat alternatív, hamis, vagy félrevezető adatok használatával, kizárásra kerül a Játékból. A Pályázatokkal kapcsolatban a Szervező saját belátása szerint dönthet arról, hogy a Játékszabályzatban megjelölt mely indok alapján nem fogadja el a Pályázatot.
 3. Kereskedők, fogyasztói csoportok vagy harmadik személyek csoportos részvétele a Játékban tilos. Amennyiben a Lebonyolító vagy a Szervező által valószínűsíthető, hogy egy résztvevő (számítógépes) manipulációt használ annak érdekében, hogy ezt a feltételt megkerülje, például parancs file-t vagy brute force eljárást vagy bármilyen más automatizált eszközt, ezen személy a Játékban való részvételből kizárásra kerül és nyereményre nem jogosult.
 4. Azon résztvevőket, akik helytelen adatokkal pl. más e-mail címével vesznek részt a Játékban, Szervező saját döntési jogkörében kizárhatja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált e-mail postafiókot vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét kizárja. A Szervező bármely nyeremény bármely hibájáért mindennemű felelősségét kizárja.
 5. A Szervező nem vállal felelősséget a PASS letöltésekor vagy a kérdőív kitöltésekor felmerülő technikai problémákért, a rendszerek esetleges túlterheltségéért. A Szervező kizárja továbbá a felelősségét azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy illetéktelen személyek a rendszerekbe jogosulatlanul behatolnak, az ott rögzített adatokat módosítják, törlik, vagy a hozzáférést meggátolják. A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ez által ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a készülék teljesítménye, a rendszer teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező, az e bekezdésben írtakból – így különösen a Pályázatok továbbításának, regisztrációjának, a nyeremények igénybevételnek késedelméből, sikertelenségéből, a rendszer túlterheltségéből, leállásából – fakadó mindennemű felelősséget kizár. A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Nyerteseket a Játékban résztvevő, általuk megadott e-mail cím segítségével azonosítják, így az időközbeni esetleges adat változásokkal járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A Szervező nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért sem.
 6. Ha a résztvevő a kitöltés során bezárja a böngészőablakot vagy ha a kapcsolat bármely okból megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 7. Nem fogadható el, azaz érvénytelennek minősül az olyan Pályázat, amely hiányos (pl. nem megválaszolt kérdés), vagy amely a megadott beérkezési határidő után érkezett be. Az elküldés igazolása nem minősül a kézbesítés bizonyítékának. A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal az elkésett, nem teljes, illetve a technikai vagy egyéb más ok miatt elveszett Pályázatokért.
 8. A Lebonyolító a játékból érvénytelenség okán kizárhatja azt a pályázatot, amely e Játékszabályzatban írt feltételeknek, vagy azok bármelyikének nem felel meg. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Játékból kizárásra kerülnek azok a játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy Szervező, illetve a Lebonyolító fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kártérítést követeljen e játékosoktól.
 9. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. e-mail címelírás stb.) a Szervező nem vállal felelősséget. A Szervező nem érintett a nyereményekkel kapcsolatos esetleges szavatossági, illetve jótállási igények érvényesítésében, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizárnak, ezen igényeknek nem kötelezettjei.

Nyeremények, nyertesek

A nyereményjáték során, a fődíj és egyéb díjakra vonatkozó beküldési időszak megegyezik a promóciós időszakkal, azaz: 2021. április 1. és április 30. közötti időszak. A lezárást követően 1 alkalommal, 2021. május 6-án, az ezen időszak alatt szabályosan regisztrált és érvényes Pályázatot benyújtók közül a Szervező:

 1. a fődíj nyereményekhez kapcsolódóan nyereményenként 1-1, azaz összesen 2 fő, azaz két fő nyertes Játékost és 20 (azaz húsz) fő pótnyertest sorsol,
 2. az egyéb nyereményekhez kapcsolódóan nyereményenként 1-1, azaz összesen 9 fő, azaz kilenc fő nyertes Játékost és 90 (azaz kilencven) fő pótnyertest sorsol.
  A nyeremény sorsolása a Lebonyolító által kijelölt kéttagú sorsolási bizottság, valamint két tanú jelenlétében történik. A sorsolásról és annak teljes menetéről videó felvétel készül, melyet a Szervező köteles a megfelelő biztonsági óvintézkedések betartása mellett lebonyolítani, megszervezni, eltárolni.
  A fődíj és egyéb nyeremények esetében a tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes által beküldött Pályázat érvénytelen vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a Játékból a Pályázatával összefüggő egyéb okból kizárásra kerül.

Nyeremények

• Fődíj: 2 db fődíj nyeremény kerül kisorsolásra, mely tartalma egyenként 1-1 db darabonként 50 000 forinttal feltöltött bankkártya,

• Egyéb nyeremények: 9 darab egyéb nyeremény kerül kisorsolásra, melynek tartalma egyenként 1-1 db 10 000 Ft értékű ajándékcsomag

Részletesen:

• Fődíj: 2 db nyertes nyereménye egy-egy darab, egyenként 50 000 forinttal feltöltött OTP prepaid Meglepetés kártya. Az OTP prepaid Meglepetés kártya egy olyan az OTP bank által a nyertes nevére kibocsátott Mastercard típusú bankkártya, amit a Szervező 50 000 forint összeggel előzetesen feltölt.
A Prepaid Meglepetés kártya egy nemzetközileg elfogadott, Mastercard típusú érintőkártya, amit a Szervező igényel meg a nyertes számára. A bankkártya az előre feltöltött összeg erejéig használható, vásárlásra és készpénzfelvételre is alkalmas. A Prepaid Meglepetés kártyát a nyertes szabadon használhatja vásárlásra, a Mastercard logóval ellátott kereskedőknél és az interneten is, ATM-eknél pedig készpénzt vehet fel, lekérdezheti egyenlegét és módosíthatja PIN-kódját, feltöltheti telefonkártyáit, és befizetheti egyes szolgáltatói számláit. A Prepaid Meglepetés Kártya a nyertesnek, vagyis a kártyabirtokosnak 2 évig díjmentes. A kártya érvényességi ideje két év. A kártya lejárata után havi zárlati díj kerül felszámolásra, ha a kártyán maradt még pénz. A végrehajtott tranzakciók díját a csomagdíj fedezi, amit a Szervező előre megfizet. Az 50 000 Ft felhasználását, vagy a 2 éves zárlatidíj-mentes időszak leteltét (amelyik előbb bekövetkezik) követően Szervező nem felel semmilyen módon sem a kártyával kapcsolatos bármely díjért, vagy költségért, azokat nem téríti meg, azokra vonatkozóan minden igényt kizár.
További részletek és tájékoztatás az OTP prepaid Meglepetés kártyával kapcsolatban: https://www.otpbank.hu/portal/hu/Bankkartyak/Prepaid/Meglepetes

• Egyéb nyeremények: nyertesenként 1-1 db, azaz összesen 9 db, egyenként 10 000 Ft értékű ajándékcsomag az alábbi termékekből:
• Herbow ajándékcsomag (3 db kerül kisorsolásra). Az egyes ajándékcsomagok tartalma:
• 1db Folyékony mosószer fehér ruhákhoz 1000ml – friss illat – Fairy white (33 mosás)
• 1db Folyékony mosószer színes ruhákhoz 1000ml – zöld tea – Color harmony (33 mosás)
• 1db Folyékony mosószer színes ruhákhoz 1000ml – natúr illat – Pure nature (33 mosás)
• 1db Folyékony mosószer fekete ruhákhoz 1000ml – aloé vera – Ebony black (33 mosás)
• 1 db Mosógép méregtelenítő (4 alkalom)
• 1db Mosóparfüm Radiant Sun 200ml (40 mosás)
• 1db Mosóparfüm Princess 200ml (40 mosás)
• 1db Fehérítő és folteltávolító adalék (28 mosás)
 1db Folteltávolító színes ruhákhoz (28 mosás

• Vodafone ajándékcsomag (3 db kerül kisorsolásra). Az egyes ajándékcsomagok tartalma:
• logózott piros bögre
• logózott piros tornazsák
• logózott piros fülhallgató
• logózott mágneses sörnyitó
• logózott piros esernyő
• logózott RFID fekete tok (Bankkártya méretű védőtok, amivel bankkártyánkat, hitelkártyánkat biztonságban tudhatjuk az adattolvajok ellen, akik már akár 3 méteres távolságból is ellophatják a logózott bankkártyákon tárolt érzékeny adatokat)
• logózott egyedi fertőtlenítő kendő
• Carlsberg ajándékcsomag (3 db kerül kisorsolásra). Az egyes ajándékcsomag tartalma:
• 1 tálca (24 db 0,33 l-es, 4,5% alkohol) Somersby Apple
• 1 tálca (24 db 0,33 l-es, 4,5% alkohol) Somersby Blueberry
• 1 tálca (24 db 0,33 l-es, 4,5% alkohol) Somersby Watermelon

A nyertesek listája (neve) a sorsolást követő héten tekinthető meg a www.wonderpass.hu weboldalon, amelyhez valamennyi résztvevő a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten és feltétel nélkül hozzájárul.

Nyeremények átvétele: A nyeremény átadásával kapcsolatban a nyertes köteles együttműködni. A nyeremény igénybevételével kapcsolatban a Szervező a sorsolás után követlenül e-mail-ben, illetve telefonos elérhetőség megadása esetén telefonon egyeztet a nyertessel.
A Lebonyolító legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül elektronikus levélben a Játékos által megadott e-mail címre küldve kiértesíti a nyerteseket a nyeremény átvételének időpontjáról és módjáról. Az a nyertes, aki a nyereményről szóló értesítést követő 5 munkanapon belül bármilyen okból adódóan nem reagál a megkeresésre és nem teszi lehetővé a Szervező számára a kapcsolatfevételt, a játékból kizárásra kerül, és a nyereményre a soron következő tartaléknyertes válik jogosulttá.

Lebonyolító minden nyertest legfeljebb kétszer kísérel meg e-mailen értesíteni 2 egymást követő héten. Sikeres kapcsolatfelvétel és eredményes jogosultság ellenőrzést követően a Lebonyolító a nyereményeket postai vagy futárszolgálat útján juttatja el a nyerteseknek. A nyeremények átvételére a nyertesek legkésőbb az értesítést követő 60 naptári napon belül jogosultak.
Amennyiben a Nyertes a megadott határidőn belül nem veszi át nyereményét, úgy az sikertelen kézbesítésnek számít, amivel kapcsolatban Szervező mindennemű felelősséget kizár.

A nyereményre való jog nem átruházható. A nyeremények egésze vagy azok egy része sem készpénzre sem másra nem váltható át, ide nem értve azt az esetet, amikor a nyeremény kicserélése a Szervezőn kívülálló körülmények miatt válik szükségessé. Erre tekintettel a Szervező fenntartja annak a jogát, hogy belátása szerint az adott nyereményt egy másik azonos vagy nagyobb értékű nyereményre kicserélje. A nyeremények kapcsán az alábbiak is irányadóak: a Szervező fenntartja a jogát, hogy az itt leírt nyeremények bármely elemét, összetevőjét, vagy részletét megváltoztassa, vagy törölje. Ebben az esetben a Szervező lehetőségei szerint helyettesítő nyereményt biztosít egyező/hasonló értékben, témában. Vis maior, vagy olyan objektív körülmény, esemény bekövetkezte esetén, melyre Szervezőnek, Lebonyolítónak nincsen teljes egészében ráhatása, programelmaradás/módosítás miatt a Szervező minden ebből fakadó igényt elutasít, ezzel kapcsolatosan minden felelősséget kizár.

 1. Eltérő rendelkezés, vagy jogszabály hiányában a nyereményre nem vonatkoznak szavatossági jogok, így azt nem lehet kicserélni vagy az értékesítőnél visszaváltani.
 2. A Nyeremények az Szja tv. 1. sz. melléklet 8.14. pontja alapján adómentesek.
 3. A nyertes a nyereményt saját kockázatára fogadja el. A Szervező a nyereménnyel kapcsolatban semmilyen felelősséget nem vállal. A nyeremény átadását követően a Szervező nem tartozik felelősséggel a nyeremény tekintetében, semmilyen rajta kívül álló körülménnyel összefüggésben. A nyertesre irányadó minden olyan irányelv, illetve általános szerződési feltétel, amely a nyeremény teljesítéséhez kapcsolódik. A nyereményhez kapcsolódó minden rendelkezés és feltétel a lehető legteljesebb mértékben átadásra kerül.

Egyéb rendelkezések

 1. A játék teljes ideje alatt munkanapokon telefonos operátor áll a vásárlók rendelkezésére a 06-30 400 9453 nem emeltdíjas telefonszámon munkanapokon, hétfőtől péntekig délelőtt 9.30-tól délután 17.00 óráig. Ügyfélszolgálat üzemel továbbá a info@wonderduck.hu e-mail címen is.
 2. Amennyiben megalapozottan feltehető, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket valamely résztvevő megszegte, abban az esetben a Szervező saját belátása szerint érvénytelenítheti az adott Nyereményt, illetve kizárhatja a Játékból a résztvevőt.
 3. A Szervező a törvény által lehetővé tett legteljesebb mértékben sem tartozik felelősséggel semmilyen olyan kárért, vagy veszteségért, amely a Játékhoz kapcsolódóan keletkezett.
 4. A Szervező fenntartja valamennyi résztvevő, illetve nyertes azonosításához és adatainak valóságtartalmához kapcsolódó ellenőrzésének a jogát, továbbá a nyeremény átadásának megtagadáshoz, valamint a nyeremény visszavonására való jogot abban az esetben, ha alapos okkal feltételezhető az, hogy jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy bármely más olyan rendelkezést, amely a Játékban való részvétel feltételét képezi megszegték vagy amennyiben egy résztvevő tisztességtelen előnyökre tett szert a Játékban való részvétel során vagy csalárd módon nyert.
 5. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor módosítsa, vagy a Játékot annak bármelyik fázisában lezárja, a Szervezőn kívülálló olyan okok esetén, amelyek miatt ez elkerülhetetlen. Azonban a Szervező megtesz mindent annak érdekében, hogy minimálisra csökkentse ennek hatását.
 6. Jelen Játékszabályzatra a magyar jog az irányadó. A Játékkal kapcsolatos minden igény elévülési határideje 60 nap.
 7. A Játékban való részvétellel a résztvevők a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeket elfogadják, és azok kötelezőek rájuk nézve. Tudomásul veszik, hogy a feltételek kötelezőként való elismerése nélkül a Szervező el sem fogadta volna a Pályázatot.
 8. Adatkezelési Szabályzat

A Szervező tiszteletben tartja az Ön személyes adatait. A jelen Adatkezelésii Szabályzat irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére. Személyes adatainak a Játék keretében történő gyűjtéséért és felhasználásáért az Wonderduck Agency Zrt. (székhely: 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt. 1.) felel, mint adatkezelő.
Jelen Adatkezelési Szabályzat nem vonatkozik személyes adatainak a Szervező honlapjain, vagy csatornáin történő gyűjtésére és felhasználására, nem vonatkozik továbbá semmilyen, a jelen Játékot nem érintő Szervezőre vonatkozó információra vagy kommunikációra.
A játékban való részvételhez regisztrálnia kell pályázatát a Homebag PASS szolgáltatáson keresztül elérhető anonim kérdőív kitöltésével. A webfelületen történő regisztráció során a következő személyes adatokat kell megadnia az erre kialakított felületen: e-mail cím, nem, irányítószám.

Nyertesség esetén gyűjtött további adatok pedig lakcím, illetve postázási cím, telefonszám, Carlsberg ajándékcsomag nyertesség esetén születési idő.
Az Ön által önkéntesen megadott személyes adatokat kizárólag a következő célokból kezeljük és használjuk fel: A Játék lebonyolítása, a nyertesek meghatározása és értesítése, a nyertesek nevének a Szervező e Szabályzatban meghatározott honlapján történő közzététele (kizárólag a vezetéknév, keresztnév) – a játék végétől számított 90 napig -, a nyertesek nyereményre való jogosultságának ellenőrzése, a nyeremény átadása. A Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő Szervező a Játék lezárását követően, de legkésőbb azt követő 90 napon belül megsemmisíti. A Játékosok által megadott személyes adatok csak abban az esetben kerülnek marketing célokra felhasználásra, amennyiben ehhez a Játékos kifejezetten hozzájárult a regisztráció során.

A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat a Szervező munkatársain, illetve az adatkezelési cél teljesüléséhez és a játék megvalósításához nélkülözhetetlen személyeken kívül harmadik személyek nem ismerhetik meg.

A Játékkal kapcsolatban gyűjtött személyes adatokhoz csak és kizárólag a játék Szervezője fér hozzá, harmadik személy számára hozzáférés nem biztosított. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködők, a Szervező munkavállalói, mint adatkezelők férnek hozzá. Megtesszük a megfelelő technikai, szervezési és fizikai intézkedéseket a személyes adatok védelme érdekében, különösen az adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülése, megsemmisítése, véletlen elvesztése, jogosulatlan megváltoztatása, nyilvánosságra hozatala, az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés, az azokkal való visszaélés, illetve az adatok feldolgozásának bármely más jogellenes formája ellen.

Személyes adatait kizárólag a fenti célok megvalósulásához szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb a Játék befejezését követően 90 napig. Ez alól kivételt képeznek azok a Játékosok, akik a játékba történő regisztráció során akaratukat fejezték ki arra vonatkozólag, hogy a Szervező a promóciós időszakon túl is promóciós ajánlatokat kézbesítsen részükre. A Szervező ezen Játékosok Személyes adatait mindaddig kezeli és tárolja, amíg a Játékos nem kéri adatainak törlését. Ezen felül a Szervező a nyertesek regisztrációkor megadott adatait, valamint a nyereménye kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bek. alapján 2029.05.03-ig őrzi meg. (utolsó sorsolástól számított 8 év).
Önnek joga van ahhoz, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok helyesbítését, törlését, az adatkezelés korlátozását, tiltakozzon személyes adatai kezelése ellen vagy visszavonja bármely hozzájárulását az alábbi elérhetőségeken: info@wonderduck.hu vagy Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz utca 31. fszt. 1. A kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszolunk.

Bármely adataival kapcsolatos hozzáférési, helyesbítési vagy törlési kérését az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.) rendelkezéseiben meghatározottak szerint teljesítjük. A jogszabály eltérő rendelkezésének kivételével, személyes adatainak a Wonderduck Agency Zrt. általi kezelése ellen szükségszerű és jogos indokból bármikor tiltakozhat. Továbbá a jogorvoslati joga alapján, az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; tel: +3613911400; fax: +3613911410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat.

Ha Ön úgy dönt, hogy a továbbiakban nem szeretné azt, hogy a Wonderduck Agency Zrt. a Játék során személyes adatait kezelje, illetőleg a hozzájárulását vissza kívánja vonni, kérésére töröljük a játék résztvevői közül, személyes adatait anonimizáljuk valamint töröljük az Önre utaló hivatkozásokat.

Elérhetőségeink:
Postai úton:

 • Wonderduck Agency Zrt., 1118 Budapest, Rétköz u. 31. fszt.1.,

Elektronikus levélben: info@wonderduck.hu e-mail címen

Panaszkezelés, vitarendezés

A Játékos jogosult a jelen Játékszabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával a Szervezőhöz fordulni, vagy bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez, mely utóbbi elérhetősége a következő: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu.Játékos

Amennyiben a panasz kezelésével a Résztvevő nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat – az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/
Szervező az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Játékban való részvétellel, a regisztráció során a megfelelő négyzet(ek) kipipálásával Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a jelen Játékszabályzatban és Adatvédelmi Szabályzatban foglaltak szerint kezeljük.

Budapest, 2021. április 1.